INTEGRASI KONSEP TASAWUF-SYARIAT SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI (QUTUBUL AULIYA)

  • Fitrotul Muzayanah

Abstract

Di era serba milenial ini masih banyak masyarakat muslim yang menegasikan antara unsur spritual tasawuf dengan syariat, sehingga menimbulkan dekadensi moral atau demoralisasi kemerosotan akhlak. Masyarakat muslim awam masih beranggapan tasawuf dan syariat merupakan hal yang berbeda. Hal ini sebetulnya dalam agama Islam dari awal sudah menanamkan ajaran unsur spritual dan manajemen hati yang seimbang antara tasawuf dan syariat, karena mereka tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus saling berkesinambungan dalam laku kehidupan. Al-Jailani merupakan imamnya para sufi (Qutubul Auliya) menggambarkan tasawuf yang diintegrasikan ke dalam syariat ibadah manusia dalam keseharian aktivitas muslim pada umumnya. Penulisan ini menkonsepkan pemikiran Al-Jailani menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data yang diambil menggunakan teknik studi literatur library research. Teori yang digunakan menggunakan teori integrasi sosial menyatukan unsur yang berbeda sehingga menjadi pemahaman yang satu sehingga tidak menimbulkan konflik kesalahpahaman dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, diperoleh penjelasan bahwa tasawuf al-Jailani mampu mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat  secara praktis-aplikatif sebagai syarat mutlak untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Karena hakekatnya ma’rifat harus dilalui dengan mujahadah dan pembersihan diri. Sufisme dalam pandangan al-Jailani merupakan sufisme yang progresif, aktif dan positif. Memandang dunia dalam keseimbangan akhirat.

References

Abdul Qadir Al-Jailani, al-Ghunyah li Thalib Thariq al-Haqq, Vol. I, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-‘Arab, 1996.
Abdul Qadir Al-Jailani, Futuhul Ghoib, Maktabah wa Matba’ah Mushtofa al-Yabi, tt.
Abdul Qadir Al-Jailani, al-Fath ar-Rabbany wa al-Faidh ar-Rahmani, Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turats, tt
Abdul Qadir Al-Jailani, Futuhul Ghoib Penyingkap Keghaiban (Titah Surga: Yogyakarta, 2015),
Abdul Qadir Al-Jailani, Sirr al-Asrar, wa Madhhar al-Anwar, Kairo: Mathba’ah al-Mishriyah
Abdul Qadir Al-Jailani, Tafsir Al-Jailani, Dar al-Kotob Al-Ilmiyah:Beirut, 2014
Abdul Qadir bin Habibullah as-Sindi, at-Tashawuf fi Mizanil Bahtsi wa Tahqiq, Darul Manar, 1995, cet.II.
Abu Hasan An-Nadwi, Rijal Al-Fikri wa Ad-Dakwah fi Al-Islam, Kuwait Dar Al-Qalam, 1969)
Ahmad Kamaluddin Hilmi, As-Salajiqah fi-at Tarikh wa al-Hadharah, Kuwait: Dar Al-Buhuts al-Ilmiah, 1975.
Aik Iksan Anshori, Tafsir Ishari Pendekatan Hermeneutika Sufistik Tafsir Abdul Qadir al-Jailani, Ciputat: 2012
Al-Sha’rani, Tabaqat al-Kubra, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,tt.
Anis Masduki, Metode Tafsir Sufistik Abdul Qadir Al-Jailani, Yogyakarta: STIQ an-Nur, 2010), cet.1.
Echlos, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
Fuadi, Moh. Ashif & Rustam Ibrahim, Implementasi Tasawuf Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam Majelis Manakib al-Barokah Ponorogo, Jurnal Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vo. 15 No. 02 Juli-Desember 2020
Hasyim, Ahmad Umar, Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunah Nabi saw, diterjemahkan oleh Joko Suryanto dari buku, “Syahshiyah Muslim”, (Makkah: Maktabah al-Tijariyyah), cet. ke-2, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
Ibrahim Madkur, Fi Falsafah Islamiyah Manhaj, wa Tathbiquhu, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1976.
Ismail , Asep Usman dkk., dalam Sri Mulyati, (ed), Tasawuf, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)
Junaidi, Mahbub, Pemikiran Kalam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, e-Jurnal Unisda.ac.id
Kafrawi, Pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Tentang Ma’rifat, Jurnal Al-Liqo Pendidikan Islam, Vol. V, No. 1, 2020
Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Gading Publishing: Yogyakarta, 2015
Mas’ud, Ali & Ah. Zakki Fuad, Fiqih dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis, Jurnal HUMANIS Vol. 10, No. 1, Januari 2018.
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013), cet. 31
Muhammad Fadil Al-Jailani, Nahr al-Qadiriyah, Istanbul: Markaz Al-Jailani li al-Buhuts al-Ilmiyah, 2009. cet. 1
Nasotion, S, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet.5
Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula (Bandung: Alfabeta, 2015)
Silis, David L. (ed), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol.7 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1986),
Published
2021-04-24
How to Cite
Muzayanah, F. (2021, April 24). INTEGRASI KONSEP TASAWUF-SYARIAT SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI (QUTUBUL AULIYA). Mozaic : Islam Nusantara, 7(1), 1 - 28. https://doi.org/https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.168